A- WcM- BESLISSING Aldeeling A Aanmerkingen en No. 2. van uien •en zijn G935 hebben esloten wordt tot strafvervolging van de an HoveSeezink en Docter, over te gaan steuntrekkers -Srouwe] jnthou- miakelijK lingen, 31 gebuuv; Januari drankbe- ssloten wordt de gevraagde vrijstelling te verleenen. Voorts ordt oesloten in den vervolge bij de beoordeeling van aanvrage., ot het verleenen van vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting; en ruim standpunt in te nemen ten aanzien van vereenigingen die oorheen uit de gemeentekas een geldelijke oijdrage genoten, in erband hiermede wordt besloten de in. de vergadering van 7 oanu- ri 1930 genomen afwijzende beslissing op een verzoek om vrij- telling van de doester Vrijwillige reddingsbrigade in te trek en en mitsdien alsnog ontheffing en restitutie te verleenen. ssie te bedrag neente storten n gemeeii- en haad te adviseeren het ten laste der gemeente: tomende deel, zijnde een bedrag van f.102.19» ter uitbetaling ^schikbaar te stellen, orden ingesteld. oesloten wordt onder overle0ging van een goed gedocumenteerd .foorstel in het bijzonder met betrekking tot den duur van het jachtgeld e.d. .en nieuwe begrootingsp0s t zal aaartoe verhoopt het inder el tot van den met retarie te aee- en komeni eriodieke ie wel het college niet onwelwillend staat tegenover inwilliging! tyauAf, in het onderhavige vtrzoek wordt oesloten de definitieve be- G L? Lissing aan te houden tot dat het antwoord van de bedeputeerue baten zal zijn ontvangen op het bij scnrijven van 24 december 935 medegedeelde besluit van den naad genomen in zijne verga- er ing van 17 December 1935 inzake toexoassing van een tijdelijke orting op de salarissen zooals deze zijn vastgesteld in ie salaj- isverordening van 5 December I934 en het niet aannemen van de oorstellen van burgemeester en wethouders. zoodanij thans bij de estelde j alaris besten- p net verzoek wordt dez; oor genoemd. iifde beslissing genomen als op dat hier- i/foeArt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 22