ft». yï H*/f-, '/?to. 'ilqi 3 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Ï9>5 en 1935, liet re- eze ver- n op te verificatie worden doorgezonden aan het yerificatiebureau der Vereeniging van ivederlandscïie >e balans zal ter Gemeenten Gesloten wordt den Minister het standpunt van het Col- y-tii ilege mede te deelen, waaruit blijkt dat ii.de Jong niet fin de steunregeling kan worden opgenoras iet adr rzo o ze V' ra e n ji&n den minister net standpunt van net College mede té ueelen .1. dat adressant niet in ae steunregeling moet worden opgenomen als zijnde geen valide arbeider in den zin der steunregeling, voorts ware mede te dee-+ len dat de indruk bestaat dat nog steeds inkomsten woe den genoten. n van burH Besloten wordt de correspondentie te sluiten en de h.V ;5 mrt.j.lH Centrale slachtplaats aansprakelijk te stellen voor hetj .istributlB geleden verlies. ingevolge| joedig op ïuis je ie berichten, dat nog geen toezegging van den minister van iaterstaat is ontvangen, docii dat uii een onlangs jLn gevoerde bespreking over verbreeding va:, den rijksweg is gebleken dat spoedig bericht va.n den Minister mag worden verwacht. 3n «jaar stemd vocij ialen, acnf en staan, ken advi- n 3 -"-pril egen naast| huurd aar. ghal te mc ken advi- ,n iipril, Conform net advies van den directeur van demeentewer- 1/ ken wordt besloten een tijdelijke vergui ning van één jaar te verleenen. besloten wordt tot wederopzeggei s vergunning te vexleeh1^ nen conform het advies van den directeur van semeente-j V werke. .a n o—static i deze in-| van een met benul. Aan ae Vereeniging Algemeen belang mede te deelen, dat het College geer. vrijheid kan vinden voor het stichten van een kanostation aan de hem medewerking te verlee nen rken breng huljven dd ot *-*» 16:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 232