Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer j I Korte inhoud 'i.van Poolen Ver.tot bestrij ding der t.b.c. afdSoest Jir.Gem.werken Ged.Staten van Utrecht Griffier v/h Ambte narengerecht te s-Gravenhage P.Daane, Br iel- schelaan 23ó> Aotterdam Bed«Hypothecair bedrijf s-Graven hage 472 i -Oir.Gem.werken deelt mede bereid te zijn een bedrag "van f.1.06? per week bij te dragen in de kosten van zijn verpleging. .enni: verzoekt een bijdrage in de verpleegkos' ten van 1'eun.is van Poolen over een tijd vak van 91 dagen (91 dg a f.3»5ü P«dag) bericht omtrent de inkomsten, welke de Auijgt uit haar grondbezit trekt. verzoekt na te gaan of de verordening- tot heffing van opcenten op de gemeente fondsbelasting nog de froBóSeaedkoninklij ke goedkeuring behoeft en deze indien noodig, alsnog aan te vragen. zendt zakelijk uittreksel van de uit spraak van het Ambtenarengerecht te 1s- Gravenhage dd.1 April 193& inzake W.P.H, Busch te Soest tegen het college van B.en V. der gemeente Soest. deelt mede dat het hem onmogelijk is eei bedrag van f.4.p.w. te dragen in de kosten van verpleging van zijn zoon. Verzocht wordt dit bedrag zoodanig te verlagen dat het hem mogelijk wordt aar. zijn verplichtingen te voldoen. doet een aanbieding voor de verstrekkir.ê van een geldleening. doet mededeeling van een door hem ont vangen schrijven van -j. Swanenbergwaar in deze bericht in principe bereid te zijn ten behoeve van de Lt.Koppeniaan in het 'egenfonds te storten, doch voor- loopig geen financiëele verplichtingen op zich te kunnen laden. 3eslote I i'ebruar srerleer 91 dage an Sw ing c et ve e stc oor t ende i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 235