yk ^4- m w. BESLISSING Afd en eeling No. Aanmerkingen Irag -van 1 de kennisgenomen. Leegkos'H 3esloten wordt op grond van de in de vergadering van in tijd-B i'ebruari j.1. samengestelde regeling een bijdrage te v p.dagjU rerleenen van f.3.-- p.d. mitsdien over het tijdvax van 91 dagen een bijdrage van f.273* Lke de op de onderhavige aangelegenheid aal een beslissing wor- den genomen zoodra het uitbreidingsplan onherroepelijk is geworden. V enxng emeente- ninklij- ndien langezien de betreffende verordening vastgesteld den 17 December 1935 ter goedkeuring is ingezonden is de circulaire mitsdien niet van toepassing op deze be. Van den inhoud vsordt verder kennisgenomen. gei uit te 1 s- e van k is eei l in de ,oon tig te >rdt aan ïm ont- :gwaar ïid te sniaan cch voor at ingen kennisgenomen. 9 ïotjj: 'aane zal met klem worden verzocht een bedrag van f.3* tij te dragen. "w s an de aanbieding wordt geen gebruik gemaakt. an Swanenburg- zal worden verzocht een gezegelde verkla- ing over te leggen waaruit blijkt dat hij bereid is y*i hij et verschuldigde bedrag ad f.2öJ."-- in het "wegenfonds e storten indien tot bebouwing van het voorterrein oor hem zal worden overgegaan of indien hij het betref- enae terrein verkoopt! 1/ (jy e^'y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 236