num- Afzender of voorstelle Datum mer 474 4 75 476 477 478 m.J .G.J .v.Leeuwen van jJonselaar i-e j .L. Au. Vermaas hin.SocZaken, Blni Zaken en i'inanciën Ged.Staten van Utrecht Ved/A.J.van Ee en h.M. J.Ueubbels te Soest rijksinspecteur Werkverschaffing j verzoeken het daarheen te willen leiden, dat de kinderen van .7. van -Uonselaar niet verplicht worden in de verpleegkosten voor hun krankzinnige moeder "bij te dra gen, aangezien zij daardoor niet in staat zijn hun vader, zooals tot nu toe, te ondersteunen, waardoor deze van gemeen tewege (M.H.) zou moeten worden gesteuh, verzoekt aan den haad haar ontslag te willen verleenen als lid van Maatschap pelijk hulpbetoon. doen mededeeling van hun besluit waarbij in afwijking van het bepaalde in het eerste lid van artikel 7 bis van het h. B. van 27 Juni 1935» Stbl.364, zooals dat is gewijzigd bij K.B.van 3 Januari 1936 3tbl.442 het bedrag voor de bereke ning van de gewone bijdrage uit het werk loosheidssubsidiefonds voor 1936 'xS gesteld op f.100.000.--. zenden een afschrift van een beschikking van den minister van Staat, Voorzitter van den Kaad van Ministers van 7 Maart 1938 no.8ó kabinet m.H. waarbij opnieuw lis vastgesteld de lijst van insignes en onderscheidingsteekenen voor het dragen waarvan aan rijksambtenaren verlof is verleend. Aangezien een overeenkomstige bepaling pleegt voor te komen in het gemeentelijl Ambtenarenreglement wordt namens den Mi nister van Jinn.Zaken verzocht de ge meente-ambtenaren met den inhoud daarvaij in kennis te stellen. verzoekt te mogen vernemen of voor per ceel sectie H no. 5°3l bouwvergunning kart worden verleend. Be dir.v.gem.werken brengt advies uit bij schrijven van 1 April 1936» no.29A3* Ideelt mede, dat J.J.M,Klauwers in den steun kan worden opgenomen. het in singen uonsel verle e van hu gemeen levens mitsdi voor z Aan de: slag 0; Jxenrus^ Met dei houden voor ai In begi het ver geven ir onderha de verb in het Beslote stellen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 237