#0, M w- /J //U. Ytsj BESLISSING Afdeeling en No. leiden,! aar niet, osten te dra-, in staatff ete gemeen- gesteuii. ag te tschap- maarts ij het het h. ooals inuari bereke- ie t werk- is vastr 3hikking| sitter llaar t jpnieiw ^nes en dragen jf is jaling sntelijij den idJ 5 ge- daarvar 3r per- ii ng kar i uit 10.29/13* i den Aanmerkingen het intrekking van de voorheen terzake genomen beslis singen wordt thans besloten de Kinderen van .J.van Ronselaar te ontheffen van hunne verplichtingen tot het verleenen van een bijdrage in de Kosten van verpleging van hunne krankzinnige moeder onder voorwaarde dat van gemeentewege nimmer een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van den vader wordt verleend en dat mitsdien de kinderen hem het noodiöe zullen verstrekken voor zijn onderhoud. Aan den Kaad zal worden voorgesteld het gevraagde ont slag onder dankbetuiging te verleenen. Kennisgenomen Aet den inhoud van het schrijven zal rekening worden ge- fórv, houden bij de aanhangige wijzigingen van de reglementen voor ambtenaren in dienst der gemeente Soest. Jn oeginsel bestaat geen bezwaar tegen inwilliging van het verzoek. Achter zal daarbij in overweging worden ge-. geven met de eigenaren van de gronden gelegen achter het onderhavige perceel in onderhandeling te treden opdat de veroinding met de hassualaan zooals deze is ontworpen in het uitbreidingsplan tot stand kan komen. Gesloten wordt het betreffende schrijven in handen te 'stellen van den wethouder van fociale haken ter afdoening..^ yj/l,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 238