num- j Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhou 479 480 481 482 483 4Ö4 4.van Slooten, beetzl.12, Soest D Ir .P.ï «Utrecht Jir.bem.werken le afdeeling Av orr e st ey n rxerkstr .38Soest v.j?.H.3usch, conto, steunverleening verzoekt het getimmerte achter zijn woc huis, hetwelk wordt gebruikt als opslag plaats, voorloopig te mogen laten staar Je dir.v.gem.werken brengt rapport uit bij schrijven dd.ó-4-'3^» no.19/16. vraagt toestemming tot het aanbrengen van 1 stel van 3 postzegelautomaten aan Iden gevel van het hulppostkantoor te Soesterberg. .bericht omtrent het verzoek van i'.P. Verwey, Kricaweg ló Soest om huur van een stuk grond, groot i 10^0 112, kad.be kend als sectie J no.l5?2 ged. biedt ter vaststelling aan het ontwerp ■van een aan k.v.SlootenSeetzlaan 12, I te Soest, te verleenen vergunning, inge volge de Hinderwet, tot het uitbreiden van de bestaande broodbakkerij gevestig in perceel kad.bek.gem.Soest sectie H no.5533 aan Heetzlaan. verzoekt vergunning tot het oprichten van een overkapping voor een benzine pomp op een terrein gelegen aan de Kerk straat kad.bek.sectie H no.1456. .Je dirv.gem.werken en de commandant de: vrijwillige brandweer van soest orengen gunstig advies uit. vraagt vergoeding voor de vervanging en waarneming van den dienst tijdens de ziekte van den heer Hossert over een tijdvak van 7 maanden in 1938*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 239