Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m ii.i'.-aoveen van j i j kuiiiexp 1 Cariton iheater B.hrothestr .38» hoest j.iiarelsea te hoest A.?an Zoorst, v. /eedestrbl hoest u-ed. Staten van utrecht Centr.verificatie bureau Jir .hem. werken kr .k,-.x .xlosenboo: Korte i n h o u verzoekt de belastbare v;aarde van een gratis stalles-entreebiljet te willen bepalen op f.o.10. (betreft vrijbiljet- ten, selke norden uitgereikt als tegen prestatie voor het ophangen van reclame raam) biljetten). verzoekt de 2b toeslag op zijn pen- s i 0 n 0 0 ik iici. 31 Jecember 1935 "te mogen oehouden. vraagt vergunning tot het plaatsen van een hij sch-autornaat aaxi zijn perceel van eedestraat 61. Je nir.v.hem.werken heeft geen bezwaar tegen deze plaatsing, terwijl de Inspec teur van r'olitie adviseert de gevraagde vergunning te weigeren. ueelen mede dat bij n.B.van 9 Jee.1935 no.2b is goedgekeurd re verordening van 20 november lp35 °P heffing van opcenten op de hoofdsom der gemeente- fondsbelasting in deze gemeente tot jL mki Iv^o. zendt rapport van rekening 1934 van de c ntrole der het natuurbad. jaar- verzoekt mededeeling of de houtverkoop uit de bosschen der gemeente zal moeten plaats hebben op de wijze, zooals tot nu toe gebruikelijk was of dat een ande re methode zal moeten woraen ^,e\Volgd. Voorts wordt geadviseerd deze verkoop tt doen plaats hebben in het begin van fe bruari a.s. zendt declaratie in betreffende rechts- kundig advies inzake servituut op den gronci, waarop het transformator huis j e van de f.h.-—is g e 0 ouwd Je slotei 'f ilmwerJ Je vrijl contr ol< leur ee; Beslo te 1936 ge Conform oe slote de t c 0 i aii 19_: de bega centen afzond* .omen. VaJn tij ne' de jan de de bos p 1 a a c s door e |te ove f en-de (doen g te reg je uec löCcmü; 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 23