BESLISSING Afdeeling Aanmerkinc en No. gen ijn woc opslag a staar rt uit 15. eng en ten aan r te b'.P. r van kad.be aan van Slooten bij schrijven van 18 maart 1936 ge- oa .chte aanschrijving wordt gehandhaafd. Ta J' ,n den directeur der P.'i.X. zal worden medegedeeld dat |7 aJj- :en bezwaar bestaat tegen het aanbrengen van de auto- ten. n Verwey zal worden medegedeeld dat net college, be- aM- udens goedkeuring van de bed.Staten, bereid is hem der de gebruikelijke voorwaarden den grond te verhuren gen f375 per jaar. m 12, 5inge reiden svestig tie li t ontwerp wordt goedgekeurd, 3hten sine- ie herx Lant de jrengen jing en 3 de een gevraagde vergunning wordt verleend, V ;c sloten wordt den rtaaa voor te stellen zoowel aan den La 2r .1'.H.Busch als aan den heer J .hlberse wegens bui- a^~t igewoon werk verricht tijdens de ziekte van het hoofd A* 3e afdeeling den heer h.Bosserteen extra belooning' 3 te kennen ten Dearage van f.lüO.-- ieder, indien t de van rijkswege in te stellen controle op de uit dring der steunregeling voor de gemeente geene moei- jkheden zullen voortvloeien, haarom zal de extra be uling in twee gedeelten worden uitbetaald en wel ieder na^de goedkeuring van het crediet door den Baad de ^ed.Staten en f.50.-- ieder na de verificatie der linistratie der steunregeling gevoerd tijdens de ziek- van den heer Bossert.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 240