Volg num mer Afzender of voorsteller I Datu Korte o u 485 48c 4 87 488 439 Gr eme ent e secretaris j irG emwer ke n >irGem. werken Insp.v/h Lager Onderwij s -J irvG emw er ke n deelt mede dat het sanatorium ^onnegl; ren den verpleegprijs voor patiënt P. Laane heeft bepaald op f.2.75 Per Gag. ~-en relaas van de terzake gevoerde "be sprekingen wordt mede overgelegd. vraagt een "beslissing van 3. en vf. omt: de heffing van leges voor inzage van kadastrale plans door de P.ü.L.L. adviseert omtrent het verzoek van het "bestuur der Vereeniging Soest Zuid om huur van het thans bij '/.van Lorreste in huur zijnde perceel grond aan de 3irkstraat hoek Berd.Huycklaan tegen huurprijs van f.50.-- per jaar. bericht naar aanleiding van het verzot van Alg.Belang om de school voor gewoc l.o. in de Aerkebuurt en de u.l.o. onc één hoofd te plaatsen. noor de Commissie van Toezicht wordt t doelde plaatsing onder eén hoofd ontra den. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo dige teekeningen en adviezen. 'j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 241