Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 490 491 492 495 494 495. 496 Bestuur afd.Soest Ver.tot Bevorde ring Bijenteelt in bederland nederlandsche Spoorwegen Directeur Gemeen-, t ewerker V.Provinciale Utrecht?che Jlec-j triciteit s-liij-»- Directeur van Ge- meent eweri en a.li.van Brummelen Soest erb.straat 184Soest Gem^ente-Cntvarger verzoekt den Baad liet daarheen te wil len leiden, Jat in Ge gemeente t.- 1 jhoninggevende boom- er struikgewassen zullen worden geplant, mogelijk nog dit jaar en verder in de toekomst. De Directeur van Gemeentewerken brerigt hieromtrent rapport uit bij schrijven da. 4 April -^..6, nc 1 i 25 zendt een ontwerp-vergunning met teeke- fning voor het maken van een parkeerter rein bg de stopplaats 'G.ieuweweg" 'Ie Directeur van Gemeentewerken advi- Iseert bedoelde overeenkomst :.n te gaai jzer.dt overzicht omtrent de bouwnijver- |heid over 1yj55 in deze gemeente. jubelt mede, dat 48 rokjes van de straat Iverlichtings-armaturen moesten wonden vernieuwd, en verzoekt medewerking bij de bestrijding van dit euvel. bericht omtrent iet verzoek van J.Pran ger om aankoop van het perceeltje, ka dastraal bekend als sectie D.nc.21o9, groot ;>52 112 verzoekt het door hem zonder vergunuij jgebouwde staan zomerhuisje te moge. laten eeft in overweging, in verband met et groote aantal oninbaarverklaringen ae Ibetrekking op de straatbelasting, der gemeenteraad voor te stellen de heffing verordening van genoemde belasting aan ;te vullen met de bepaling dat bij eigen domsoverdracht van gebouwde eigendom men en daarbg behcorende erven de nieu- ;we eigenaars aansprakelijk z.jr: voor' de straatbelasting over het locpende en jhet voorafgaande jaar en evenals de Ischuldenaar zélf, rechtstreek.*' in zijn ei "en goederen :.an worder angespreke. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 245