I U. /)U LA- h\ 'V*jé ;e il- iog dit agt br e BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan den 3aad zal worden medegedeeld co ferm het ad vies van den directeur van gemeentewerken. U <Jr V teek i\an de Spoorwegen zal worden medegedeeld dat accoord I* ceertèr- I wordt gegaan met bedoelde ontwerp-vergunnin* i nver ken n i o ren ome n 1/ h' Aan ae i-'olitie, alsmede aan de hoefden van scheler: zb\ mededeeling worden gedaan van aen inhoud van net schrin-y A ven van de P.ü.h.h. en daarbij zal verzocht worden me-F dewerking bij de bestrijding van dit euvel te verlee :enl J.Pre.; -i I Beslo er wordt den t rond n Pranger of diens na te noemen lastgever welke volgens opgave is A.van Zwijn- 2139, I drecht te Amsterdam tegen een verkoopprijs van f. 2.= t iAcid. i per 112 te Koop aan te bieden, onder ue bepalin dat voor de richtige nakoming der overeenkomst een waar borgsom ad y.704,= in de gemeentekas zal worden ge stort rgun.ni.' hef fin; op net verzoer wordt afwijzend beschikt, rot af breking door van Brummelen zal mitsdien moeten worden overge gaan sAan den Baad zal het daartoe strekKende voorstel wor- téen gedaan. 1 jVen da 'U \l "5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 246