Afzender ot voorsteller Datum Korte inhoud G.Bleeksma, Post weg 58. aan de vvederverpachting van vraagt tot I het parkeerterrein aan de Batenburg- 1 gen houden anhet toezicht op de auto's te mo- l ui. j.van v'7e 1 ij hoofd o.l.school Beetzlaan, Soest.! vonir: gbouwver "Goed Wonen" te Soest Ged.Staten van Utrecht JCJ.knegt en Zonen, Amsterdam. 1e afdeeling A.van Beek deelt mede dat de boekhandelaar Visser ondanits herhaaLde herin eringen 1 og steeds in gebreke is gebleven om aan de hem opgedragen levering van schoolboe ken e.d. uitvoering te geven. verzoeken goedkeuring om de som, waar ivoor de bij haar in beheer zijnde, wonin gen tegen brandschade zijn verzekerd, te brengen op 100.000,=. deelen mede dat de Commissie van overig inzake de gemeer tebegrootingen hun heeft bericht dat net totaal der voor bgdrage uit het werkloosheidssubsidie- fonds in aanmerking komende uitgaven over 19p5 op .91«766,25 kunnen worden gesteld deelen mede dat voor de verzekering v, et uitbreidingsplan op de door burge meester er wethouders verlangde wijze kan worden zorggedragen tegen een pre-! mie van ƒ.0,50 pro mille. Voorts deele-: zij mede dat de mogelijkheid bestaat eer transport-verzekering te sluiten, waar in door naast het brandrisico mede gedekt' is alle van buitenaf komende onheilen i tijdens transport, diefstal en/of ver missing. Be premie -zal hiervoor vermoe j de lijk bedragen 2 pro mille. biedt ter goedkeuring aan het ortwerp van een aan GW.SchothorstBirkstraat 4pc te soest, te vdrieenen vergunning i voor het uitbreiden van de brood- en j banketbakkerij gevestigd in perceel van Weedestraat 4J. vraagt een verlof A. voor de voorloca- liteït van het perceel nieuwstraat 15°

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 247