jur W4- Wc BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen n een illen biljet- tegen- reclame pen- mogen en van ceel van ezwaar Inspec- vraagde Je sloten norat toe te staan dat voor lo raambiljetten pe filmwerk een zelfde aantal vrijkaarten wordt afgegeven". Je vrijkaarten zijn vrij van belasting. Voor esne goede controle wordt den secretaris gemachtigu met den Gontro- 7// leur een regeling te treffen. besloten wordt dexi daad te adviseeren het terzake voor 1.936 genomen besluit te handhaven. Conform het advies van den Inspecteur van politie wordt Jl) besloten.de gevraagde vergunning te «telgeren* l, ■Vt :c.i935 lix.g .ng van iente- tot 1 ;r jaar- het college handhaaft zijn in de vergadering van 7 Janu- I93ü ingenomen standpunt dat bij de vaststelling van ae begrooting voor I930 in de raadsvergadering van 17 r*c- -ecemoer 1935 tevens is besloten tot heffing van 75 op- centen op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting. ^en afzonderlijk besluit oehoeft dus niet meer te warden ge nomen. •J ain bi.i het de rapport wordt kennisgenomenbesloten wordt .esbetr.rekening te voegen. he t ot^T. rerkoop L moeten Ls tot ;en ande* rolgd =rkoop 14= van be- .ftn 4®n directeur mede te deelen dat de hout verkoop uit [P tte oosschen der gemeente op dezelfde wijze zal moeten plaats hebben als tot nu toe gebruikelijk was, mitsdien 1 door een notaris, Voorts wordt besloten te gelegener tijd (se overwegen of het mogelijk is de transacties betref fende koop, verkoop, afstand van grond enz. niet meer te doen geschieden de regelen. zoor den notaris, doch deze ondershands rechts- op den buisje Je declaratie ten bedrage van f.20»9G wordt goeat gekeura

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 24