5có Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer lijksinsp. .erkver- schaffing Zwolle 503 507 Jir.Gem.werken iT.VonkBurg.Grothe 3traat 3,Soest 509 Minister van Sin- nenl.Zaken 51C Gir.Gem.werken doet mededeeling van enkele wijzigingen in de loonbijslagregeling voor den land- bouw. Vestigt er de aandacht op, dat bij.' toetreding de uitgetrokken gelden voor steunverleening en werkverschaffing op de begrooting voor 1933 niet mogen wor- 1 den overschreden en verzoekt te willen berichten of de gemeente onder deze voorwaarden tot de loonbijslagregeling wenscht toe te treden. stelt voor er bij de Gedeputeerde statea op aan te dringen de voorwaarde van het maken van een verbrandingsoven opgelegd in de Gd.16 december 1935» verleende vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten van een opslagplaats voor asch en vuilnis, te laten vervallen. verzoekt ontheffing van de verplichting tot betaling van de recognitie, verbon den aan de vergunning tot aansluiting van het perceel van jeedestraat 43» aan het gemeenteriool, aangezien hij geen gebruik meer maakt van die vergunning. Ge Gir.v.Gem.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven van 27 Maart j.1. no.lllö. doet mededeelingen in verband met de ojd-J heffing van het nationaal Crisis Comité. I deelt mede, dat de houtvester van het Staatsboschbeheer zou hebben geconsta teerd, dat gemeente-eigendommen (bossa-si enz.) tijdens het houden van oefeningen zouden zijn beschadigd. In verband daar» mede wordt in overweging gegeven met de Liilitaire overheid een regeling te tref fen betreffende het verbieden van oefe ningen op bepaalde terreinen en een re geling der schade.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 253