I r i'if JL- BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen zigingen ien land-- dat bij. en voor fing op gen wor- I billen leze egeling ingezien op een aan de landbouworganisaties gericht jhrijven, waarin was verzocht vo'or 5 April te willen iricnten of er belangstelling voor deze regeling bestaat, hr T^f jen antwoord ontvangen is, wordt besloten geen verdere Ltvoering aan de maatregel van den Minister te geven. de statea van het opgelegd eende et voor ats voor Hen. lichting verbon- uiting 43aan j geen unning. omtrent Maart ssloten wordt den uirecteur van Gemeentewerken op te 'agen ter Provinciale Griffie te informeeren of de mo- jiijkheid zou bestaan dat de Gedeputeerde Staten de >orwaarde met betreKking tot de verbrandingsoven terug imen indien daartoe een verzoek zou worden gedaan. Jsloten wordt de vergunning ten name te stellen van .W.Schothorst alhier. V iet de op(-i ,s Comité.li ran het ïconsta- 1 (bossósl if eningen iand daar in met de l te tref- ran oefe- 1 een re- ssloten wordt aan de circulaire van den Minister geen avolg meer te geven. 3sloten wordt het bezwaar aan den Garnizoenscommandant IG2 enbaar te maken en te berichten dat voor het houden van ilitaire oefeningen de terreinen op een kaartje aange- aven door het College verboden zijn, met verzoek daar- aor zijn medewerking te willen verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 254