Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 511 Dir.G-em. werken 512 513 514 515 516 E'.V. P.U.E.M -ied .Syndicalistisch V akverb 0 nd,Kdam Dir,vem.merken ki n i ster van 3in- nenlandsche zaken Dir.Gem.werken Korte inhoud brengt rapport uit inverband met een cij schrijven van 21 vctober j.1. ver strekte opdracht tot het samenstellen van een opgave vermeldende de plaatsen alwaar naar zijn oordeel eenige uit breiding der straatverlichting om een of andere omstandigheid dringend noodig wordt geacht. 3ij schrijven dd.8 April 1936» no.43«6 zendt de P.U.E.M. eenige prijsopgaven. zendt een kostenopgave voor het wijziger. van een 5ü-tal lantaarns der straatver lichting in deze gemeente van avond- branders in avond- en nachtbranders. vraagt ontheffing van het kampeerverbod gedurende de a.s. Pinksterdagen op hei terrein van uhreestarchia a/d bosstraat heeft telefonisch aan de 4e afdeeling medegedeeld dat de werkman ü.van Bulpen aan wien tot 13 April j.1. ziekteverlof is verleend nog steeds wegens ziekte afwezig is. De ver breidi een cr f v0 ort s de bed: gemeen verzoekt met aandrang een zeer spoedigs voorloopige vaststelling der gemeente rekening 1934 te bevorderen. deelt mede dat door 3.de Auygt onthef fing wordt verzocht van het bepaalde in art.8 der bouwverordening zulks teribe- hoeve van den bouw van een enkel woon huis aan den ^igendomweg op perceel sectie G no»3ól9 ged. Ter zake wordt geadviseerd ontheffing te verleenen on der voorwaarde van storting in de ge- j meentekas tenbate van het wegenfonds van een bedrag van f.203.zijnde 14.; x f.12.-- voor aanleg en 14.5 x f*2»~" voor onderhoudskosten alsmede van af stand van een strook gronds van ongeval 37 M2 zooals op een bijgevoegde teeke- ning in groene kleur is aangegeven. beslot nachtl credie voor 1 a.s. z Beslot sing a te dee. Beslot aan ee ter be niet i Voor d heeren arts a van Pu Colleg Beslot stelde voor d pe gev van st t 1 ierhoui ien ^i,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 255