v.c4*. /n*/2>js% /hi./LJr BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen t een 1. ver tellen laatsen uit- om een d noodig no .43 *6 pgaven. wijziger. raatver- vond- iders. server bod l op hex iosstrasct, Leeling in Bulpen :teverlof liekte De vergadering "besluit den naad voor te stellen tot uit- Jij- breiding der straatverlichting te besluiten en daarvoor een crediet toe te staan van f.954.9^ waarvoor reeds Hitb. f. in de begrooting 193<S is opgenomen, voorts zal het te weinig bij de begrooting 193& geraam de bedrag ad f. voor de vei'lichting in het al gemeen, worden aangevraagd. .besloten wordt aan den daad voor te stellen een 5''J~dal mJ nachtlampen in de gemeente aan te brengen waarvoor een v i\n. crediet is te verleenen van f.42^«4o per jaar te stellen voor 1936 op f.2lc.20 aannemende dat de lampen per 1 JuU a.s. zullen zijn aangebracht. Besloten wordt geen ontheffing te verleenen. Jeze beslis- \P sing aan den Inspecteur van Bolitie ter uitvoering mede te deelen. berichten aat hij zich zal moeten onderwerpen of aienstnervatting al of spoedige ïmeente- onthef paalde in| s teribe- el woon-j rceel wordt eenen on- de ge- nf 0 nd s jnde 14.5 x f.2» van af- n ongeval e teeke- even. Besloten wordt H.van Bulpen te aan een geneeskundig onderzoek ter beantwoording van de vraag niet is uitgesloten. Voor dit geneeskundige onderzoek worden aangewezen ae heeren doktoren J.H.A.Rupert gemeentearts en P.u.de Vos arts alhier, aan welke doktoren verzocht zal worden W. van Bulpen te onderzoeken en van dat onderzoek bij het College rapport in te dienen. Besloten wordt verzamelingen van de voorloopig vastge stelde rekening thans spoedig aan het Centraal Bureau voor de Statistiek toe te zenden. u/f. j e gevraagde ontheffing wordt verleend onder voorgaarden van storting van een bedrag ad f.203.-- in het wegenfonds t.w. 14/2 x f.12.-- voor aanleg en 14;2 x f.2.-- voor on derhoud alsmede tot grondafstand ter verbreeding van ien -^igendomweg. L*U- N CZv .J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 256