Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 517 518 5X9 520 521 Afd.l'inanciën ter secretarie Afd.financiën ter secretarie G.v.dVBerg en J.Jh van Schadewijk Gemeentesecretarie ctaris Dammers 5,22 Dir .Gem. werken deelt mede dat de afdeeling Soest der Hed.Ver .B.H.B.Q.ondanks herhaald ver zoek tot heden in gebreke is gebleven te antwoorden or> het verzoek gedaan door "burgemeester en wethouders "bij brief van 25 -februari 193b, 4e afdeel no.1144. legt over een rekening der garage Koevuets, waarop een bedrag voorkomt van f.l.27/a> voor het rijden naar Soesterberg van een onbekend persoon en vraagt of deze rekening betaald ka worden. verzoeken aan den Haai ontheffing vai het bepaalde in art.15 d.er bouwverorc nin^ zulks t/b van den bouw van 4 wii keihuizen onder één kap op perceel se tie A no.l73C gelegen aan de Steenhoi straat hoek Haadhuisstraat Je Jir.v.gem.werken brengt bij rappoi van 14 April 193b, no.4/1, gunstig advies uit. deelt mede vernomen te hebben dat de leden van het Bestuur der Bouwvereen: ging Goed 'lonen, voortgaan in strijd met de bepaling der statuten tegen b< taling werken te verrichten tot onde: houd der woningen. verzoekt de recognitie, verbonden aai de vergunning tot het hebben van een uitweg, verleend bij besluit van B.ei dd.11 Januari 1923 aan T.Lagemaa/t, stellen ten name van G.Sijberden te Soest biedt ter behandeling aan een verzoei om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 257