HA cxp. T tv' Aa BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. st der ,d ver bleven haan i "bij afdeel ige )rkomt lar irsoon iald ka Lng var rcveror: i 4 v»ii 3eel se teenhoi r app 03 stig iat de vereen: strijd egen b< t onde: den aa: an een an B.ei aaJtt en te verz oes .n de sn. Besloten vsordt opnieuw aan te dringen op beantwoording LfL van den briei De nota kan betaald worden aangezien veth.Gasille van de auto op 2^ Jan.j.1, gebruik gemaakt heeft, doel be spreking nooder rundvleeschdistributie Voorts wordt besloten den Directeur van Gemeentewerken nogmaals op de noodzakelijkheid te wijzen tot afgifte van bonnen onmiddellijk bij het bestellen van leveringen enz. De raad verleende in de vergadering van 20 dezer de ge vraagde ontheffing onder voorwaarden van grondafstand en trottoiraanleg. Besloten wordt aan den Dir.v.uem.werken te verzoeken thans spoedig de op te leggen voorwaarden bij het Ooi lege in te dienen. Besloten wordt het Bestuur nogmaals te wijzen op het niet naleven van de bepalingen der statuten door leden van het pestuur^»eze handeling kan het Ooilege niet toelaten, weshalve daaraan een einde moet worden ge maakt. Bij niet nakoming van den eisch van het Ooilege zullen de te dienste staande middelen worden te baat genomen om het Bestuur te dwingen de statuaire bepaling na te leven en de onjuiste handeling te doen ophouden. Besloten wordt aan het verzoek te voldoen door de aan IA W.Lagemaat bij besluit ad.11 Januari 1923 verleend ver gunning tot het hebben van een uitweg te stellen ten name van G.Sijberden te Soest. Gelet op het advies van Bouw-en 'oningtoezicht dd.2l --^pril 1936 no.35/46 wordt besloten de aanvrage no.1/1222 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 258