Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud I.'.Hornsveld lid van d<^n raad. MevrwedJC.Dat temaji~D er steeg, Hartra.'.r:laan 5, Soest 1 MevrJi-Anders on j Laanstract 54, Soest H.van Slooten, Beetzlsan 12, Soe 4fd. Geraeente-e" zendommen Directeur Comeen- te werken legt over een lijst van de tegen brand schade verzekerde eigendommen van bou /- (vereerigingen met opgaaf van de geschat te waarde. (verzoekt ar» den Raad de door haar zon der vergunning opgerichte serre aan per- peel Hartmanlaan 5 alsnog te mogen la ten staan. Dit verzoek is in de raads vergadering van 20 April 1936 in handen gesteld van burgemeester en wethouders pm prae-advies. (verzoekt aan den Raad de door haar zon der vergunning opgerichte werkplaats 't mogen laten staan. Dit verzoek is in de raadeve :r gade ring van 21 April 19^6 in handen gesteld yiani 'Burreraees ter u lothouders om prae-ad'vi verzoekt vergunning ingevolge de Ilin uw vet tot het uitbreiden van de bestaaide brood bakkerij door het vervangen van de pliestookinrichtirg door een dubbelen ïeeteluciitoven welke geplaatst zal wor- ien in de steenen' schuur achter zijn woon iuis aan de Be 9 tz Laan 12 en het plaatsei iaarin van een deegkneedmachine gedrever door een electromotor van 2 P.n. op/ir. perceel kadastraal bekend gemeente Soesi sectie Ii.no.5553* [Terzake wordt gunstig advies uitgebrschl lioor den commandant der vrijwillige brandweer van Soest en den directeur v gemeentewerden. deelt wede dat blijkens ingesteld onder- boek de a nzlag in de.'.grondbelasting hrt.1488 van et kohier en art.5485 va- flen kadastralen legger betrekking zou nebben op een weg, zoodat de vraag ge steld dient te worden of de aanslag wel ■[juist is. brengt rapport uit omtrent het advies yan Stzrtsboschbeheer inzake de beplan ting van de Tzr' tennëplaan. Je Directeur van net Stnatsbozchbeheer pportsert omtrent het uitbrengen van advies in geval t:n,' vai in bepljf i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 261