-n/.ti' aar zon- laats 'te BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt te bevorderen dat nieuwe brandverzeke rd v". s-cortracten der woningbouwvereenigingen voccr den duur van 10 jaar worden gesloten gebaseerd op de bedra Bon vermeld in nevenbedoelde op ave V Besloten. weidt den Raad mede te deelen dat de hierbe- P */U' doelde aangelegenheid krachtens de bepalingen der wo- ?lf$. rxingwet tot de competentie van, Burgemeester en .ethcudrrs behoort en dat mitsdien geadviseerd wordt het adres voor kennisgeving aay; te nemen. Door ..ethouder de Bru un wordt medegedeeld dat omtrent deze aangelegenheid nog een nader rapport zal worden ingediend door den directeur van gemeent ewerkenzoo dat de;- raad voorloopig nog geen prae-advies zal wor den uitgebracht. 'Besloten wordt de gevraagde vergunning te verleene; 'ehnform het overgelegde ontwerp. it gebracht; Lige ecteur var. Besloten wordt een bezwaarschrift tegen dezen aanslag Gedeputeerde Staten in te dieren. wethouder de Bruiin k5 ^an et advies van net Staatsboschbelxeer wordt ke.uiis genomen. ï;et zal ter kennis worden gebracht van den directeur van gemeentewerken. Volgers mededeeling van :al geleidelijk tot wijziging der be planting langs de Van Le 1 eplaan worden overgegaan waa rvoc r den moment eel aangevraagd. extra crediet behoeft te wor- li 5"1 L C"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 262