ont-j Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 52° 5}0 531 5J2 c, x r Joningsti ebt? rg "Ons Belangte Voorzitter Bestuu1" van de Alg Bond van ..Arbeider werkzaam bit stra ten- en .v9 gen bouw Rotterdam Ned.Ver.E.h.B.0 afd. Soest. |S Ged.btaten van Utrecht ran ze- dt antwoord op schrijven meester en wethouders dd. j 4e afd.1 .4^50 en verzoekt 1 om de onder haar beheer staande 78 wo- burge- üaart j.1. goedkeuring ningen te Soesterberg voor een totaal brandscha- bedrag van ƒ.230.000,= teven de te verzekeren bij de firma J.C.J. Zone te A'dam, op het door de- met de Vereeniginv van -eder- landsche gemeenten te 1s-Grovehage sloten contract van 10 jaren. Driegt en ze firma biedt ter beoordeeling aar: een ontwerp-, schrijven aan i|üorrestein, waarbij dezerJ [wordt medegedeeld, dat geen termen aan wezig zijn om de door hem indertijd vrij- j wil li g v.argegane huur van den gror.d aar de Birkstraat ongedaan te naken. Voorts word t indien van Borrestein der Vereeniging Soest-Zuid we; »r de aandacht op gevestigd, ve muren lijk wel d leeren g-rond aan de ;scht onder te| het college daartoe vermoede- noodige medewerking zal ver-j verzoekt te bevorderen, dat het straat werk der gemeente uitsluitend door des kundig, als zoodanig bij de arbeidsbe middeling te Soest ingeschreven makerspersoneelwordt verricht. :traat 'zendt de balans per 31 Bec. 1935 verlies- en winst rekening over dc exploitatie der ziekenauto. en de va; 1935 achten het herzi ening de burgemeesters, [vangers over Ivies van den 1936 ten aan: ling: met ingang van volgende op di oogerblih gekomen tot een do weddenregelir.g voor secretarissen en van te gaan en vragen net ad-J raad uiterlijk vóór 1 Juni j ie^ van de volgende rege nen eersten dag dor maa waarin de koninklijke goedkeuring is verkregen, wordt het be drag der jaarwedden itgezonderd^de kindertoelagen, verminderd met 2a ten geheele bedrag of voor van honderd van het zoover dit meer dan 3*000,= is, deze som en 5 ten honderd van het deelte van het geheele bedrag hetwelk boven de ƒ.3«^00,= wordt genoten. ge- s y n .'0 y c f' r> f -V -f cs vo 2. VOO X <"1 p *t; i cl rr o o O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 263