Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte i n h o u ru 535 535 37 533 539 5 4C Wijnariü Smit. Ea- a'emakerst raat 25B So^sterberg. H.de Jong, te Soest^-rberg Afd.Financiën 31 o/o en var: d< assuradeurs te Amsterdam ;r As J.Hoeder e.a Ged .Staten'van Voorzitter verzoekt verlof B. voor de voorlocali teit van perceel Rademakerstraat 25b. doet afstand vai het rem bij besluit van Burgemeester en "wethouders van 8 Juni 1934 verleende verlof voor der verkoop van alcoholvrijen drank in per ceel Rademakerstra:t 25b. stelt voor de pensioensgrondslagen var het gemeentepers r-f ooi vast te stellen zooals in de nierbijgaahde ontwerp-be- slaiten is aangegeven. doen toekomen de polis no.84109 betrei fende de verzekering tegen brandschade der zich in het raadhuis en ten kant03 van den inspecteur der directe belas tingen bevindende 107 stuks schilde rijen en verzoekt overmaning der ver schuldigde .-o kt en ad 4 18. vragen een onderzoe^ te doen instelle: paar de noodzakelijkheid of rensche- lijMieid om meln .te versterken aan school ande kinderen. deelen meds 0 vervoeging in na naaexe bezwaar te hebber tc^.. - uitgaven geraamd op de vol.gio.275 der .erneentebe^rootin0 193^ $n loer eer girsel geen ds rerkirgen staat van opm toekomen naar aanle zoe". dier be0rootin ter g eraaak beantwoordt;' brengt ter sprake het schrijven van de Commissaris der moningin dd.S April jl 3e afd.nc.38/25waarinaan de hand wordt „edaan een wijaigihg van Leo Re .lemen? van Orde voor Se vergaderin0~— d.vocrzoover ,be ore l t s S TT+ ree) -+ 0 5' "J T r? L -p V» 4- p -i 1 r 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 265