yrj H ye. BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen locali at 25b. besloten wordt het gevraagde verlof te verleenen, 1/ JJ- X' 3K5. s luit van 8 r der' in ner- hesloten wordt bedoeld verlof in te trekken. 9 ori vgr stellen werp-te- |De ensioensgrondslagen worden vastgesteld c de overgelegde besluiten. 9 bet re: ndschade n kant oi belas- hl lde- er ver- .nst elle insche- !n aan „ng in 06' te on de .275 der ïtwötprdir. ict end 3i' en van de April j-1 e hand n het Re- aderinge: ft de pe kosten zullen worden overgemaakt en den inspecteur ly, dei Directe ^0 as+i i_,en te haan. zal worden verzoeh"*- Ieen bedra^ van f.l.ül te restitueeren aangezien ook te /nj./ '.xjnen kantore eenige schilderijen van der. heer jSelderbeek zijn opgehangen. Voorts wordt besloten de verzekering, met inachtneming ivan den opzeggingstermijn, te beëindigen en den heer [Selderbeek thans reeds te berichten dat na 2 haart 1 [geen prijs meer zal worden gesteld op de aanwezigheid van üe üoor hem aan de [schilde:: 1 jon, welme than den, zoodat li egelen luier se: te dienen ilderi worder remeente in bruikleen gegeven in de geneentegebouwen bevin- em de noodige maat-)- --effen ter verwijdering e..er tijd door ine Voorzitter deelt mede dat hij ee.. onderzoen omtrent Ideze aangelegenheid noodig oordeelt, en dat hij net in gekomen schrijven overeenkomstig het bepaalde in art. i 47 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen val ld en Ka ad i Leiden wenscht 3 pfellen van een commissie lui"' den Raad, bestaande uit p leden, om verslag aan |den Raad uit te brengen, iet leden der Commissie weixcid e Voorzitter te benoemen de eeren A.aiderdjk, A.P» Inilhorst en J.hooder en tot Secretaris den neer Ilr.Th.j '.Raedt, Commies-Redacteur ter Secretarie. |De vergaderi: g kan zich met pan en ander verso igen. |uet antwoord cp den teld overeenkomstic lopgemaamt ontwerp. staat.van opmerkingen het door de afdeelin, wordt vastge financiën osloten wordt het schriiven naden te stellen van Commissie voor de Strafver^T3e ingen, welke Ccmmis- Idt ->ie in de raadsvergadering van 25 September --ast werd met iet instellen van een onderzo Lc voorstel van 4 raadsleden inzake wijziging van art.15 I van bedoeld reglement. n> V 1955 oe- te ien V •-nn rs O w 'utuSsH* jCtM.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 266