Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Centraal verifi catie bureau ./oningsti chting "Ons Belang" te Amersfoort Centraal verifi catiebureau directeur Gemeen' tewerken Minister van So ciale Zaken. CentraaL Verifi- catiebureau Ged.Staten van Utrecht zendt rapport der contröle van de ad ministratie der h.V.Centrale Slacht plaats over hot 1 5 kwartaal 19pu. zendt 2 exemplaren van het algemeen verslag over i 95 zendt rapport der contrSle van de admi nistratie der woningstichting "Ons Be lang" ever het 2e halfjaar 1905» adviseert a? bevo rderin. n het Centraal Comité tot D van de Patronaatsbelangen in hederland ontheffing te verleonen van het bepaalde in art.8 der bouwver ordening ten behoeve van het oprichten van een kampeereentrum aan de Korndorf- ferlaan op perceel sectie E.no.1901, zonder oplegging van nadere voorwn^rdeïij mededeelingen ten aanzien van dé stem verleening aan CT-Kettenburg zendt proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den entvanger de zer gemeente op 17 April 19po. i brengt namens den minister in een ka binetschrijven ter kennis dat de :»ed. federatieve Bond' van Personeel In open baren dienst zich "onlangs heeft afge scheiden van liet hationaal Arbeids Se- frreta-riaat (a .A.S terwijl in afwach ting van het dcor .e Regeering in te istellen onderzoek op deze uittreding als reëel kan worden aanvaard, de get- mee1" -besturen voorshands hun tegen over deze organisatie ingenomen stand punt ongew^zigd dienen te handhaven er dat zij haar dus voorloopig blijven be schouwen als een zg"verboden vereeni ging" welke derhalve tot le gemeente lijke overlegcommissies niet kan wordenf toegelaten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 269