num- Afzender of voorsteller 1 Datum mer Korte inhoud 548 549 I VArnhemsche Waterleiding Mij. Arnhem Directeur van Ge-j meentewerker deelt mede, dat het aandeel der ;emeem te in de bruto-ontvangsten van het wa ter over 1935 bedraagt ƒ.7288,85 en verzoekt bericht te ontvangen op welke wijze dit beu rag met de gemeente kan worden verrekend. 1e. rapporteert in zijn schrijven van 9 Ap^il 1536 dat H.A.Vos verklaard heeft lichamelijk niet in staat te zijn mede te helpen bij het laden en lossen van de auto's. 2e. rapporteert cmtrent de door den chauffeur-monteur H.A.Vos steeds ingenomen onbehoorlijke houding te- genovcr zijn superieuren. 3e. rapporteert ontrent den toestand waarin op 8 April j.1. 's avonds half acht de nieuwe vuilnisauto in de garage werd aangetroffen. 550 PDwielpadvex eerig|ing Gooi- en .emland. zendt jaarverslag over het jaar 1935 waarin zijn opgenomen de balans per 'j>1 lecember 1935 en de verlies- en winst rekening over 1935* vï .Schothorst Birkstraat Soest c verzoekt vergunning ingevolge de Hin- derwet tot het uitbreiden van de brot en banketbakkerij gevestigd in perceel 1 Van V,'eedestraat "45 kadastraal bekend sectie H.ro.3142 door het wijzigen van den aanweziger over in een drie dubbe len heeteluclitoven en het plaatsen v.ar.j een deegkneedmachir 3 in werking ge steld door een electromotor van 2 P.k alsmede var: een amandelwr jfmachine e: een eiwitklutsmachine in werkingr ge steld door eer electromotor van 11 P. door den commandant der vrijwillige brandweer van Soest er dei" directeur va n em een t e w e r k en :<=,o De Voor'i+.t er ■(;- gyri-ve v or-i brengt in bespreking de 0 deni1" r- betref f er de het in exploitatu brsrigefi vaft bouwterrein door jrarticu 1 i e r e n e Secretar i s deelt mede dat van een drietal firöis jurljsopgave is ontvangen cmtrent het drulr~.cn v.*-r de nieuwe bouwverordening'1 C r 1 •f* -1 r CC2 j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 271