y/U/sr BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. KennisgenomenIn overleg met den gemeente-ontvanger zal de wijze van overmaking worden geregeld. j 'i /Li* Aan Vos zal worden medegedeeld dat het in het voorne- men van net College ligt hem een straf op te leggen doch dat hem overeenkomstig art.98 van net werkliedèn-yfy?* 1 reglement de gelegenheid wordt geboden zich schrifte- lijk binnen 4 x 24 uur te verantwoorden. Aan de forma liteiten in remeld artikel zal voorts worden voldaan. Van net verslag wordt Kennisgenomenhet zal den Baad \lf ter kennisneming worden aangeboden. Besloten wordt de gevraagde vergunning te verleen enV aJ(l V Beeleten wordt de verordening waarin onder art.8 een kleine wijziging wordt aangebracht na ingewonnen advies V'.p A commissie openbare werken (Reed ter vaststel ling aan te bieden. "7 V' HI1. Aan den Secretaris wordt machtiging verleend aan de KV1? J() nerste boester Electrische Drukkerij te Soest op te dr,*. ce;; L-t (.-.ruxken van de nieuwe bouwverordening voor der Pr"J Vf*' /*1'7'50 ex°lusief omzetbelasting en met ge- 1(11-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 272