i Voig- num- Afzender of voorstelier Datum mer 559 DirGerr. .werken 56, 561 562 565 Air. Gein .werken iieth Openbare erken Vc> rzittei Jir.Gem.werken Korte inhoud deelt mede dat Jóiebbeles Verl.nalwe, 51 te Baarn ontheffing benoeft var het bepaalde in art.8 der bouwverordening t/b van den bouw van een dub Del woon huis a/ d kunt.veg* op perceel sectie D ine.2142. Terzake wordt geadviseerd ont- i heffing te vei ieenen onder voorwaarde i van stortii.g i de gemeentehas tenbat van net wegenfonds van een bedrag van 280.zijnde 2O x j 12 vcor aanlet 20 x 2»= voor onderhoudskosten. e; zendt begroeting van kosten voor de ver grooting van net voetbalterrein aan de; ochrikslaan. Je totaal nosten zullen 547.02 bedragen. deelt mede, dat door Gemeentewernentaen aanvang is gemaant'met de verharding van de trottoirs langs de spoorstraat. Gebleken is dat op advies van staats bos chb ene er in net najaai eenige bcomei} verwijderd zuilen moeten worden, Jpre- lLer vraagt de goedkeuring de booraen thans reeds te mogen verwijderen, ten einde opbreiven van de verharding t.z.tl te voorkomen. stelt aan de orde ue behandeling van een nieuw samengesteld ambtenarenregle ment biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken cm bouwvergunning vergezeld van de noodise teekeningen en adviezen. onti tg v, 2o x j tmg vt .aan ge z jeivone werden naad nen ee. ding z ting v den Ji ma chti net vt, club de Ged uuni a van es rot ve riet ar; ueid worder P i a a t l Gel et pa Api aanvn j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 277