.halwe^ an het" ening woon- ie I) ra ont aarde .enbat ig van aanleg den. r de v sj aan de ilien ïi.en een rding straat t aa t s e boomel apre- oraen n, ten- tz tg van •enregl z,e ver leid van ïzen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jje ontheffing wordt verleend onder voorwaarde va:, stor1- ting van een bedrag ad 2öu.~ in het ws0ei fonds en 2o x 2'~ veer onderhoud van den Buntweg. V ut- ingezien het nooaig is aat spoedig de tuinen van de iwoners der woningen van Goed wonen van afscheidingen en net crediet niet tijdig genoeg den aangevraagd, terwijl nog andere plan- worden voorzien daad kan worden nen een algemeen sportterrein Betreffende in vooroereir aii'ig zijn, wordt besloten voorlocpig niet tot vergroo-j ting van net onderwexpelijke terrein over V iSi\ den directeur machtigen de net voetbalterrein club "üsvaC de üed.otate te gaan en van dit besluit te te praatsen ijn iiuiui6en vorm zal aan de behoudens goedkeuring door den Baad en in uuur worden aangeboden ingaande 1 onder mededeelii tui-nafs ene idingen in uuni u van éi s voor den tijd van 1 honderd gulden Z ef aangeboden jaar voor j loü den huurprijs lot verwijdering der bommen wordt besloten. Het amoteriarenreglement wordt artikelsgewijze behan- Lyx deld. menige wijzigingen en aanvullingen zullen daarin worden aangebracht waarna gec rgar iseeru c-verieg i.an plaats hebben. Gelet op het advies van Houw- en Woningtoezicht dd. April iyp6 nos.^5/7a en ^5/62 wordt besloten de aanvragen nos.1/1233 en 1/1233 in te willigen. V>-Ji i, IX ftZ j-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 278