Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 564 565 566 567 568 Gir.der Gem.be drijven te A'fcort Voorzitter Gir.Gem.werken P.Gaane ^rielsche1- laan 23b,R'dam(Z) GirGem.werken deelt, onder overlegging van een kost prijsberekening mede dat de door het gasbedrijf te Amersfoort aan net gemeen telijk Gasbedrijf alhier over net tijd vak van 1 Mei 1936 t/m 30 April 193'f te leveren gas zal worden berekend tegen 0.032481 brengt wederom in behandeling het ver zoek van A.J.Roest om vergunning tot het vergrooten van de veestalling achter het woonhuis aan den Smitsweg 7a door ad.Roest Oeze aangelegenheid is door B.en ff. in de raadsvergadering van 20 April 1936 teruggenomen teneinde, op aandrang van een der leden, te kunnen nagaan wanneer het betreffende bouwplan is ingekomen. deelt mede dat G.Muis, bewoners van per ceel kerkstraat 3, alhier, een klacht heeft ingediend inzake de watervoorzie- ning van gemeld perceel. Geadviseerd wordt aan de eigenares Mej 1.1ej CGöchnackHellingweg 10, een aan schrijving te zenden. deelt mede dat het verleenen van een bijdrage van j.= per week, in de kos ten van verpleging van zijn zoon, zeer bezwarend is aangezien hij niet regel matig werk heeft. Verzocht wordt een gunstiger regeling te willen vaststellen. vraagt toestemming tot aankoop van een eenvoudige teekentafel met bord en pars lelgeleidingwaarvan de kosten bedra gen franco geleverd met 15 1° korting 47.=. 569 GirGem.werken zendt antwoord op schrijven van burge meester en wethouders ad. 15 April 193° 4e afd.0/242 betreffende opmerkingen ten aanzien van enkele rekeningen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 281