-U H kOSt- het gemeen t tijd- 1957 te tegen t ver tot g achter door Win '1 930 ng van wanneer komen. van per- .lacht 00 rzie- 'es Me j een aan- BESLISSING eennq Aanmerking? rolgens meaedeeling van wethouder de Bruijn is van den )ir .v.Bem.bedrijven te Amersfoort een andere kostenbe- .-ekening. te verwachten. Besloten wordt deze berenening^y^f^^ if te wachten. )en raad zal worden ingelicht conform het voorstel zoo-^aJj. ils dit in ontwerp wordt aangeboden. hh 10. e eigenares van het onderhavige perceel zal in kennis O2 cj}- oraen gesteld met ae aoor den airecteur van gemeente- zo emen geconstateerde gebreken. Baarbij zal aange- rongen worden cp aansluiting van het perceel aan net aterleidingnetBij nalatigheid zal georuik gemaakt orden van de bij de Woningwet voorgeschreven procedure. 1 een de kos- 1, zeer regel- geling besloten wordt er genoe-en mede te nemen dat Baane )ver de dagen dat nij werkt een bedrag van 0.50 p.d. bijdraagt. Verzocht zal worden steeds een verklaring )ver te leggen waaruit blijkt net aantal dagen dat hij per maand heeft gewerkt. 1 an een en pari bedra- rting Jnder overlegging van het rapport van den directeur ran gemeentewerken zal aan den Haad net benoodigde W 4^ i-y :rediet ad j 47.= worden aangevraagd. burge- il 1956 ingen en. <esloten wordt de betreffende kosten voor rekening der f^/r ;emeente te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 282