Volg- num- Afzender of voorsteller mer 570 571 572 D.J.Visser,Kerk- str20ahoest Bestuur van A.D.OL A.RrankenaJ .Griep e n e dAkk erman 575 574 P.Eornsveld, de Zoom 7, Soest Secretaris 575 Dir.v.Gem.werken [komt in ueroep uij aen Raad omtrent eer,, door B.en whem geweigerde ontheffing van het bepaalde in artikel 14, lid 1, sub b der bouwverordening alsmede tegen weigering van de daarop betrekking heb bende vergunning tot het oprichten van een aanbouw aan zijn winkel op perceel Isect ie H no5920 vraagt of het gymnastieklokaal van de openbare scnool aan de Middelwijkstraat I op woensdagnamiddag van 2 tot 6 uur ten beschikking var1 deze club kan worden ge steld het hoofd der school oericht, dat het gymnastieklokaal op genoemden tijd niet| door de school wordt ^ebruikt, zoodat uit dien hoofde geen bezwaar tegen een gunstige beslissing zou bestaan. verzoeken ingaande 1 Mei 1956 6en heer W.Bos, autoverhuurder aan te wijzen als begeleider vin de zwakzinnige kinderen i naar de school voor buitengewoon lager j onderwijs te ^mersfocitzulks ter ver vanging van den heer J.Griep. [verzoekt een tapvergunning voor de nieuw aangebouwde localiteit van perceel ZoornL deelt naar aanleiding van de in de ver gadering van 25 April 1956 genomen be slissing inzake het verwijderen van de zich in het raadhuis bevindende en in eigendom van den hr.Selaerbeek tcebe- hoorende schilderijen, mede, dat inder-' tijd op verzoek van het gemeentebestuur deze schilderijen alhier zijn opgehang® Inverband daarmede zal een opdracht tot net verwijderen niet gewenscht zijn. deelt mede dat van de 2 perceelen, wel-j ke artikel 54Ö5 omvat een gedeelte is overgedaan naar de gemeente boest. Het gedeelte groot 1 A 95 c.A staat bekend als weg en is genummerd sectie li no. 4770.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 283