V- Jtf- BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen sn Baad zal worden ingelicht coniorm het voorstel )oh1s dit in ontwerp wordt aangeboden. p het verzoek wordt gunstig gebruikelijke voorwaarden. beschikt zulks onder de J/lf- Op het verzoek wordt gunstig beschikt mits geen extra kosten voor de gemeente hieruit voortvloeien. A' ^All. Je gevraagde vergunning wordt geweigerd uitsluitend op V uM' grond van ae omstandigheid dat het vastgestelde maxi- v mum aantal der vergunningen is bereikt. het intrekking van de in de terzijde gemelde vergade- O/f- ring wordt thans besloten aan den hzSelderbeek mede te deelen dat inverband met eenige verandering van in-r richting en meubileering van enkele lokalen in het /L s. f raadhuis een aantal schilderijen overcompleet zullen zijn en mitsdien weder te zijner beschikking komen. Verzocht zal worden het adres mede te deelen, waar de overcomplete schilderijen kunnen worden afgegeven. Te zijner tijd zal worden beslist over de verzekering tegenbrandschade van de alsdan nog aanwezige schilde rijen. ue terzake in de vergadering van 23 April 1926 genomen t2 beslissing tot het indienen van een bezwaarschrift u' wordt ingetrokken aangezien nader is gebleken dat de zen aanslag wel te recht is opgelegd. aj/ 'V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 284