Volg num mer Korte inhoud 578 579 580 581 582 285 hoofd-ingenieur- iJirecteur noofd v.a.Dienst Kabels en Versterkers t s-Gravenhage Hoofd van het Te lefoondistrict utrecht van de P.T.T. M.van Leeuwen Haarlem P.G.de Vos en <J n.A.Rupert genee kundigen te Öo-^st s- Dirscteur der Ge meentebedrijven te XI mersfoort Kerkvoogdij van He vormde Gemeente van Soesterberg. deelt mede dat een interlocale telefoon-I ikabel aal vvorcien gelégd van Baarn naar iSoest, en verzoekt meaedeeling omtrent wenschen bij het leggen van dien kabel en het ingraven van een spoelenput, ter wijl voorts bericht wordt verzocht men |wien nader overleg fcepleegd kan worden. De .uirecteur van Gemeentewerken deelt Jmede dat tegen een en ander geen bezwa ren bestaan. Jdeelt mede dat het noodig is over te gaan tot het legden van een kabel te (doesterbergeh verzoekt Dericht met jwien de Dlectrotecnnisch ambtenaar over leg kan plegen omtrent de plaats, waar het werk in den openbaren grond zal wor den aangelegd. |De Directeur van Gemeentewerken deelt ,mede dat tegen aeze kabellegging geen 'bezwaren bestaan. verzoekt restitutie van de betaalde .10,= voor bedrage verpleegkosten P. juonselaar-Poelman of Zi„n scnoonvaaer w.v. uitbetaling aan ;onselaar ueelen mede, oat zij op verzoek van net college op 1 Hei 1958 de gemeentewerk man hv.Pulpen hebben onderzoent. Haar hun ooraeel is v.Pulpen nog niet in staat zijn werkzaamheden te verrie - ten hoewel diensthervatting in de t c è- jkomst zeer z ker niet uitgesloten is. deelt mede dat in de zijn schrijver' dd. 25 ^pril j.1. toegezonden kostprijs berekening van het over net tijdvak vUn 1 Mei 19p6/'57 door de gemeente af '3 nemen gas een vergissing is geslopei en doet een verbeterde berekening toekomen waaruit blijkt dat de prijs over dat tijd vak in plaats van 5,24ö1 cent per 1-5 5,2456 cent moet zijn. deelt mede, dat zij voor aankoop van v. strook gronds aan de Luit.noppenlaar geen hoogere prijs kan bieden aan per H2. Voorts worden inlichtingen t Vraagd betreffende ue ruimte van bebou wing uit de voor- en achterafscheiding» ^oof den tecnnischen dienst wordt bij rapport van i Liei 192b, noa/ 14 omtrent deze zaak rapport uitgebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 289