'ifoUs. BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen iegen het verrichten van de betreffende werkzaamheden jestaat e.een bezwaar inaien vooraf overleg wordt ge- S jleegd met den directeur van gemeentewerken, voorts :al worden verzocht in de aanduidingen, welke ir_ver- jand met de algeheele na-astrale opmeting der gemeente Langs de wegen geplaatst zyn of worden geen verande ringen aan te brengen. xls boven. Ik rot terugbetaling aan uen heer van ^eeuwe. wordt be- sloten, met dien verstande, dat overeenkomstig het ver- ftniy) zoek het bedrag aan W.v.Donselaar ter hand zal worden G- 1 gesteld \fan het rapport wordt kennisgenomen. Aan van fulpen /vorat verlenging van ziekteverlof verleend voor uen y luur van 1 maand of voorzooveel korter als zijn onge- /9b. vy Stelaheid/zal zijn. 'f*4- di 3 tvgnnisf-enomen. Het schreven zal den Haad ter kennisne-' n;:jng worden aangeboden. sv ei n X-ff esloten wordt uen koopprijs op .2,te handhaven, -ievraqgüe inlichtingen zullen worden verstrekt. Gr ne !*jj<>urW5*o -Si* lOi iiïj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 290