4 3 \A mi*- BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen gunning i op- ten i oorwaax- rden een aar de aange- ng. brengt -.1/24, .besloten wordt den Haad mede te deeien dat de nierbe- LoJkkostsS doelde aangelegenheid krachtens de bepalingen aer wo- ningwet tot de competentie van burgemeester en wethou ders beiioort en dat mitsuien geadviseerd wordt het adres voor kennisgeving aan te nemen. adressanten zal worden medegedeeld uat het college zich niet kan vereenigen met de Wijze van bebouwing als op ae overgelegde teekening is aangegeven, doch uat in principe geen üezwuar bestaat indien een verkaveling met enkele villa's werd ontworpen in uen zin van een meer verspreide oebouwing. >rloca- Vrede- jn eeni- cemming toelt jes ór zijn iet gevraagde verlof uwordt verleend. aangezien een verlof B. voor ue voorlocaliteit van het!r4***"HM5 perceel Vredehofstraat 9 inmiduels is verleend wordt deze aangelegenheid gedeponeerd. ten van h te •zoek iring 3t op jen. het lg 6eeft! 1 ÜOOt- ekomen grond cht was. ue betreffende brieven zullen aan den directeur van de-^N meentewerken worden gezonden teneinde daarop een nader rapport uit te brengen. Daar bij zal opdracht worden ver- strekt de heeren ue Boer en k.v'os terzake te nooren en y 1 een door Ben onderteekend relaas van gedane mededeelin*- gen in te zenden. kan den minister van uociale uamen zal worden medege deeld dat klauwers ingaande 20 kpril 1 93o wederom in den steun is opgenomen, ue uitkeering oeuraagt /0,= verminderd met ƒ.2,70 invaliditeitsrente >'.2,^0 per week. aangezien ingevolge de bepalingen der steunrege ling invaliditeitsrente enz. van den steuntrekker zelf ten volle op de uitkeering moet worden gekort, wordt hiervan niet afgeweken. Rozendaal en hootselaar zullen worden aangeschreven alsnog tot een aankoop en een huur te besluiten zulks onder bedreiging dat hun anders een proces zal worden aangedaan SrtJt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 292