Volg- num- I Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 591 592 595 594 ■595 596 Ged.btaten van Utrecht Dj-ub Joh.iranger, te noest J.Pranger 597 ■Schoonheidscommissie ka a t s cua p p e lijk x-ulpbetoon directeur var. meent ewerken Ge- deelen mede dat zij in beginsel geen b zwaar hebben tegen de besluiten tot w ziging der gemeentebegrooting voor 19 nos.2l/45l en 21/45e, doch maken be zwaar tegen tiet besluit ad. 29 Jan.j. no.21/462, betreffende toekenning van een toeslag op zijn pensioen aan Ü.na- relse verzoekt een anderen boekhandelaar da den heer Visser aan te wijzen, daar de ze de bestellingen niet uitvoert. verzoekt thans reeds een aanvang te m gen maken met den bouw van het dubbel landhuis op het perceel gronds gelege aan cie Soesterbergschestraat iietwelk door ruiling en koop vat. ae gemeente is verkregen. verzoekt ue hem Dg oesluit van 2o Ge- cember 1 952 'e &f d no 1/ 11 60verlee de vergunning voor aeri bouw van een dubbel woonhuis aan de doesterbergsct straat op perceel ^.no.6/7 ged.over 1 schrijven op perceel i).no.20o9 evenaar gelegen a^n de Go esterbergschestraat Je directeur van gemeentewerken bren, bij rapport van b kei '5b no.55/190, gunstig advies uit. deelt mede zich te kunnen vereenigen met den inhoud van net ontwerp-huis- houdel^k reglement der Commissie. *.endt een opgave van de ten laste va zijne instelling komende uitgaven ov liet eerste nwartaul 1956» bericht omtrent net verzoek van .vy kreukelen om een gedeelte groot 1C ft2 van het perceel sectie j{.nO.550* I voer ongeveer b wenen te mogen huren j voor den opslag van materialen. O.O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 293