BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. Kennisgenomen, nan ei en Haad zal worden voorgesteld het besluit betreffende toekenning van een toeslag op y. het pensioen van h.narelse in te trexiken. ü-an Visser zal worden medegedeeld dat ae hem verstrek-1'-:< u«s/"5V/. te opdracht tot leverantie van scn.oolboeK.en e.a. aan de o.l.scnolen in ueze gemeente at. 4 november 19.?b zal worden ingetrokken indien geen spoedige uitvoering wordt gegeven aan de laatstelijk verstrekte opdracht. het verzoek wordt ingewilligd. op het verzoek wordt gunstig beschikt. 11, Judo net reglement wordt vastgesteld. het Maatschappelijk hulpbetoon zal worden medegedeeld ^at het college meent aat de geuurenae het 1e ^wartaal j>6 gedane uitgaven zeer hoog Zxjn. Verzocht zal worden om in de komende maanaen x<e uit- keeringen zoo laag mogelijk te houden aangezien aange- .nomen kan worden dat tengevolge van het komende sei zoen uit den aard uer zaak meerdere werkgelegenheid zal zijn te vinaen. e-an van Breukelen woxat toestemming verleena het betre fenae terreingedeelte voor ongeveer b weken voor uen opslag van materialen in gebruik te nemen onder voor aarde dat ter verzekering van het eigendomsrecht der remeente uoor hem vooraf een bedrag van remeentekas wordt gestort. z J O in ae

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 294