Volg num mer 59v 59S 6üG 601 602 60} 604 605 Afzender of voorsteller Korte inhoud B.v.d.lioef, uach- tegaulweg 14, Soest Directeur van Ge- neent ewerken. a.keermanoffi cier v.n.Leger des Leilsutrecht Bestuur der iicnd- accordeonver. "•uravo" te Soest. P.J.Clementsbe stuurslid Esvac. Directeur Gemeen tewerken. directeur Gemeen tewerken Voorzitter. beklaagt zich over de waschwaterloozing van perceel Nachtegaalweg 16. De directeur van gemeentewerken advi seert bij rapport van 4 kei ïy}ó, no. 10/12, aan den eigenaar van perceel no. 16 een aanschrijving te richten. doet een opgave toekomen van de in de laatste maanden aan diverse personen gerichte aanschrijvingen ingevolge de Woningwet en ue Bouwverordening Voorts wordt verzocht machtiging te verl eenen tot het van gemeentewege vol doen aan den inhoud dezer aanscnrijvingen verzoekt toestemming tot het nouaen van een collecte op I '14 en 15 mei a.s. ue inspecteur van politie adviseert afwijzend verzoekt toestemming cm op vier achter eenvolgende Zaterdagen in de maand kei een colLec^e te mogen houden ten behoe ve van het instrumentenfonds der ver- eeniging. vraagt de beschikking over een lokaal in de o.l.school aan de Beetzlaan op Zondag 10 Mei a,s, teneinde dit te kun ren gebruiken als versieedgelegenheid voor de deelnemers aan de athletiek- wedstrijden. adviseert tot aankoop van een tweede hands wals voor den prijs van ƒ.1.000, biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teeiteningen en adviezen;. vraagt de goedkeuring van het College op het besluit van het Bestuur der Stichting doester Natuurbad om het res* taurant te verhuren aan oen heer hiernat te Amsterdam v.or de pachtsom groot J 000 Op he -«.an di worde' geldl' ren. L ilei( verzc< kritii bet rei ni :g de om(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 295