I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen loozing advi- no eel no in de onen e de te ge vol- rijvingsn. .aen van ci s sert achter in d hei 1 behoe- ver- Lokaal in op te kun- snheid tiek- veede- 1 000=j' e ver- ze ld dviezern ollege der het res- r ai em&t root Aan den eigenaar van perceel i,acnt egai lweg 1 o zal een aanschrijving voorden gericht conform net advies van den directeur van gemeentewerken. Aan den directeur van gemeentewerken zal geen afzonder lijke machtiging worden verstrekt aangezien ae oetref- fende besluiten van n.en een termijn innouden waar binnen aan de opgelegde verplichting!enmoet zijn vol daan en bij niet-nakoming de bevoegdheid reeds bestaat om gebruik te ma^en van de wetoeiijke bevoegdheden. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. 13 Onder intrekking van de bij schrijven van 4 Mei 192b reeds medegedeelde afwijzende beschikking wordt thans t p besloten alsnog de gevraagde toestemming te verleenen. Op het verzoek wordt gunstig beschikt A'c Aan den Raad zal het benooaigue crediet ad ƒ.1.000,= worden aangevraagd. Jen duur der eventueel te sluiten geldleening zal worden voorgesteld te bepalen op 2 ren J a- Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, nos. 35/66?5/69, 25/60, 25/71 en 35/64, wordt besloten de aanvragen nos.1/1237, 1/1240, 1/1231, 2/3 en 1/1225 in te willigen, haar aanleiding van de beoordeeling van de bouwaanvrage no.1/1235, (v.koeten) door de Schoon- Wordt goedgekeurd heidscommissiewordt besloten aan deze Oommissie tel verzoenen de bouwplannen in den vervolge aan een meer kritische beschouwing voorzoover het aesthetisch aanzien betreft, te onderwerpen, aangezien het Ooilege van mee- Ri -g is, dat de bouwwerken nog meer moeten aanpassen aan de omgeving waarin zij zullen geplaatst worden. Z2*. 3>"h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 296