num- i Afzender of voorstelle Datum mer Korte inhoud rieeren Zijlstra, verificateur b/h kadaster e.a. de heeren Zijlstra, van dastel en Alberdi komen op uitnoodiging van het College in de vergadering. De Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en zegt dat het College een onderhoud heeft gewe,--scht om te verne men of het noodig is dat van gemeente wege wordt medegewerkt voor bespoedi ging van de nieuwe meting der perceelen in deze gemeente gelegen. Het groot be lang van een goed kadaster in de gemeen te is voor het College aanleiding zich hiervoor te interesseeren. De heer Zijlstra deelt mede, dat hij na de gehouden bespreking met den burge meester en de beide Wethouders Octo- ber van het vorig jaar een onderhoud heeft gehad met den heer Inspecteur der Werkverschaffing omtrent de mogelijkheid eenige werklooze arbeiders te mogen te iwerk stellen aan ue meting teneinde zoo doende ook Rijkssubsidie te kunnen ver krijgen in de loonen. Van den Inspecteur |die deze zaak bij den minister zou be- jhandelen, is niets meer vernomen. In- tusschen zegt de heer Zijlstra zyn de oir. standigheden gewijzigd om reden dat de meting met eigen personeel moet ge^chie den waardoor het werk toch niet meer in snel tempo kan worden verricht, het werk gaat gewoon door hetgeen Spreker aantoont op een kaart aangevende de dee I 1 en der gemeente welke reeds zijn opge meten en in kaart gebracht. Als t-rz.t. blijken mocht dat aanvulling van arbeids krachten noodig en gewenscht is hoopt Spreker tijdig bij het College terug te j lkomen. Door den heer Zijlstra wordt echter de medewerking van b.en w. gevraagd om be- tonpaaltjes beschikbaar te doen steller Het is zeer gewenscht dat diverse per ceelen met kadasterpaaltjes worden aan geduid. De eigenaren willen de paaltjes wel aankoopen doch het zou goed zijn als de gemeente een voorraad daarvan opdees De Wethouder van Openbare merken zal deze zaak nader met een .Directeur be spreken. i Hierna wordt de bijeenkomst gesloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 297