55 fg Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud 49 50 Dir •Gemeentewerker- Inspecteur van Politie 51 52 54 H AV o s monteur chauff eujr- Ooest u.V.Bank voor re- derlandsche ge meenten te den Ea .V.Eed.^idden- stands Bank mantopr Soest Gedeputeerde Sta ten van ütrecnt. zendt in een schets ontwerp voor een sportpark. Gevraagd wordt of met den all gemeenen opzet kan worden accoord ge gaan en of de plaats als juist kan wor den aangenomen. Het terrein, waar het sportpark gedacht is, bevindt zich aan jde oostzijde van de Soesterbergsche- Istraat, even ten noorden van den spoor weg Utrecht-Amersfoort adviseert naar aanleiding van het seiirij ven van uurgemeester en wethouders dd. 17 December '55,1e afdno.4257: aeslot handen gevoeg voelen sportv 1 e verneer met mo- dan 2 wielen 2e het Driftje voor het torrijtuigen op meer te sluiten; art11 ter van het reglement toe te passen op de straat fged.), de ïorenstraat '/redehofstraat (gea.j |Wanneer voor de Ïorenstraat net inhaal- wcrdt toegepast, wordt het g geacht die straat ook te verbie- voor het geheele verkeer uit de rici motor- en Rijwie". I kerk- en de I verbod '•vV- :den ting ders Amersfoort, behalve voor wiellij- jverzoekt in aanmerking te mogen Aomen voor een rijwicltoelagc verzoekt een verklaring te mogen ontvan gen dat B.en W. zoolang tusschen haar bank en de gemeente een crediet-verhou- ding in renening-courant bestaat, geen promessen zullen afgeven, anders dan aan hare bank. berichten de uitloting en aflosbaarstelf iing per 1 februari I95b van 5 obliga ties ad ƒ.1.OOG, gem.Utrecnt 4 °/o der ieening 1915» nos945956915j877 en 1871 doen mededeeling van nun beslissing tot verdaging van hun besluit omtrent de be- jgrooting der gemeente voor 1956 en gevef machtiging tot liet doen van uitgaven op! die begrooting, met uitdrukkelijke uit zondering van een 8-tal posten, en tot ihet innen van de inkomsten in die bè- grooting geraamd, met uitzondering van idie, waarvan de inning afhankelijk is Be;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 29