Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 607 606 Centraal Verifica' t iebureau. tl.Hoekstra, Gade tempel laan 6, 3oe$- terberg. 605 Directeur Gemeenté- «verken. 610 Directeur Geme'éntg verken. 611 Gedeputeerde Staten van Utrecht. 612 Eioofd 'j>e afdeelirigi zendt rapport ever de opneming van kas en boeken van den gemeente-ontvanger over het 2e kwartaal 19>b. verzoekt vergunning tot net plaatsen van een reclamebord aan het begin van de Oude Tempellaan. .De directeur van gemeentewerken advi seert bij schrijven van 7 Mei 19p6, no. 9/6 afwijzend. r deelt mede uat aan b.v.d.Broek vergun ning werd verleend voor den bouw van drie dubbele woonhuizen aan de in het uitbreidingsplan geprojecteeraen weg no.150. aangezien een dezer dubbele wo ningen bijna gereed is zal het gewenscht zijn aan dezen weg een naam te geven. deelt mede dat de n7Arnhemsche water leiding Mij. bereid is de perceelen van OooijeweertBrons en w'olfsen gelegen jaan den Veldweg aan te sluiten aan de iwaterleiding voor een bedrag van !/.Ö50,=. Deze uitbreiding zal in reke- ning worden gesteld met inachtnarae van artikel 5 aer concessievoorwaarden doen het raadsbesluit dd. 20 April 19jó> 1e afd. no.3929 betreffende verkoop van aan de Uchrikslaan gelegen grond aan makelaar P.Man, toekomen voorzien van het bewijs van goedkeuring en verzoeken het besluit van B.en W. dd. 27 Kovembeij f935, 1e afd. no.j>929 betreffende ver koop van den zelfden grond in te trek ken brengt rapport uit omtrent bezetting van zijn afdeeling en adviseert met de aldaar thans werkzaam zijnde personen n.1. van Zutphen en Boerstra een ar beidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te gaan tegen een belooning van /•18,= per week. Be gemeente-secretaris die te dezer za- ike eveneens rapport uitbrengt adviseert echter de ter secretarie werkzaam zijnde volontairs v.Hal en Ruijs aan deze af deeling te werk te stellen instede van met voornoemde personen een arbeids overeenkomst aan te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 301