Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud P.Kalff, Pieter Vlamingstr2öhs Amsterdam verzoekt restitatie van het door hem ge- istorte bedrag van 56b,ten behoeve van de verharding van de wijnand ïoplaan. Directeur Gemeente werken. deelt mede aat bij hem is ingekomen een aanbieding voor den aankoop van net ge- meentepaard, doch dat het hem wensche- lijk voorkomt met den verkoop te wachten tot de reorganisatie tot stand zal zijn gekomen. Binancieele com missie (belast me het onderzoek in woningbouwaange- legenheden) b.Kos, Amersfoort schestraat 10Ö, Soesterberg. Directeur Gemeentle- werken. Mevr.fr.Madlener Buntweg 20, Boesf. adviseert. a. voorloopig niet over te gaan tot de overneming der bezittingen en schul den der woningstichting "Ons Belang"; b. de huren der woningen der sub a. ge noemde stichting na verkregen goed keuring met 10 te verlagen; c. het bestuur der sub a. genoemde stichting aan te schrijven een betere exploitatie van haar complex te Boes- terberg te bevorderen. verzoekt vergunning tot het inrichten van zijn terrein sectie h.no.1öb6 aan de Amersfoortschestraat als kampeergelegen heid De directeur van gemeentewer^en advi seert bij schrijven van 7 Mei 195ü» no. 7/2, nadere inlichtingen in te winnen. deelt mede dat op Dinsdag 12 Mei uitvoer ring zal worden gegeven aan besluiten inzake naleving van bepalingen der bouw verordening. r verzoekt de in afwijking van de goedge keurde teekeriingen gebouwde garages aafl| den Buntweg alsnog te mogen laten staan* De directeur van gemeentewerken advi- i seert bij rapport van 7 Mei 1^6, no. 35/137, afwijzend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 303