Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 61 9 Directeur Gemeente verken. 620 Directeur Gemeente werken. 621 De Voorzitter. 622 62) Directeur Gemeente verken '3.«J .Liemante Amsterdam. i deelt mede dat C.Hilhorst, -duinweg 2b, te Soest, ontheffing behoeft van het be paalde in art.0 der bouwverordening zulks ten behoeve van den bouw van een enkel woonhuis aan den Duinweg op per ceel D.1766 ged. en 1915 ged. Terzake worat geadviseerd de noodige ontheffing te verleenen onder voorwaar de van storting in de gemeentekas ten behoeve van het wegenfonds van een be drag van ƒ.287,= zijnde 20.5 x ƒ.12,= voor aanlegkosten en 20.5 x 2,= voor onderhoud, alsmede van afstand van een strook gronds van 769 M2 zulks ter verbreeding van den Duinweg. deelt mede dat voor de wijziging van de beplanting langs de Van Lenneplaan geen extra kosten zullen behoeven te worden [gemaakt en dus ook geen begrootingswij- jziging noodig zal zijn. deelt mede, dat het raadsbesluit dd. i 20 April 1956, 1e afd. no.4595, betref fende overneming van de aan den P.v.d. Breemerweg gelegen strooken gronds, Ka dastraal benend als sectie B.pöÖ en 589 en groot resp. 69«60 m2 en 157.50 jM2 door Gedeputeerde btaten is gcedge- jkeurd en vraagt in verband daarmede of fde grond thans aan h.iiilhorst in huur kan worden aangeboden. zenut antwoord op een gemaakte opmer king ten aanzien van den aankoop van stencils voor zijnen dienst en wijst er op dat het aanbeveling verdient de mo gelijkheid te openen dat de dienst van gemeentewerken de benocdigue stencils via de gemeente-secretarie betrekt. zendt een rekening ad ƒ.19,80, wegens geleverde Koffie e.a. op 1ó September 1955. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 305