(J A eg 2b, het be- ing an een p per- iige erwaar- 3 ten en be- 12,= voor an e en 3 ter BESLISSING Atdeeling en No. Aanmerkingen Aan hilhorst wordt ontheffing verleend van art.ö der bouwverordening ten behoeve van den bouw van een en kel woonhuis aan den Duinweg op perceel D.17Ö6 ged. er 1919 ged. onder voorwaarde van storting in de gemeente kas ten behoeve van net wegenfonds van een bedrag van j»2Ö7,=, alsmede van grondafstand ter verbreeding van den Duinweg. sP /an de Kennisgenomen. an geen verden igswij- Aan hilhorst zal worden medegedeeld dat het college bereid is de betreffende strooken gronds te verhuren voor ƒ.1,per jaar, telkens voor den duur van één jaar Aan den secretaris wordt machtiging verleend een rege ling te treffen teneinde tot een centrale inkoop ter zake te geraken. (7>y het College is van meening dat deze kosten voor rene- ning van de gemeente dienen te worden genomen. Aan de raadsleden welke op dien dag aan de koffietafel hebben deelgenomen alsmede aan den gemeentesecretarisj en den directeur van gemeentewerken zal in een persoon lijk schrijven mededeeling worden gedaan van de gemaakte kosten en hen daarbij uit te noodigen indien zij zich ge drongen gevoelen een evenredig deel in de kosten bij té dragen, het bedrag ad ƒ.1,41 (ƒ.1,42) bij den gemeente ontvanger te storten. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 306