Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 624 625 626 Maatschappelijk Hulpbetoon Afd. Belastingen 627 Minister van Bin nenlands che Zakenl 628 629 65O Gedeputeerde dta- ten van Utrecht. Geme ent e-Ontvangei Directeur Gemeente werken Directeur Gemeentè werken verzoekt een ƒ.067,40. aanvullend crediet van met het verzoek het hier bijgaande 1e sup pletoir kohier schoolgelden 1955/'3b te willen vaststellen en de termijrU en) van invordering vast te stellen. kendt rondschrijven lijke protectie. bexreffende plaatse- deelen mede dat er bij den Minister van Binnenlandsche Zaken bezwaar bestaat te gen het in de verordening op de heffing Van keurloonen vastgestelde tarief voor de invoering van vleesch en noodigen het college van burgemeester en wethouders Uit wijziging van de verordening te wil len bevorderen. bericht, dat li.Huigen, huurder van de gemeentewoning Birkstraat no.b reeds ge- ruimen tijd achter is met de betaling van dijn huurpenningenGevraagd wordt of het dollege van Burgemeester en Wethouders zich zou kunnen vereenigen met een voor stel om over 1955 een bedrag van /.89,= kwijt te schelden. bericht naar aanleiding van het schrij den van den landmeter van het kadaster dd. 20 Maart 1956, nc.257 terzake een Splitsing van liet aan den nlaarwaterweg gelegen perceel G.no-5645. brengt rapport uit omtrent een door hem ter provinciale griffie gevoerde bespre king in verband met de door Gedeputeerde Stat en opgelegde verplichting, in de vergunning tot het oprichten van een op slagplaats van asch en vuilnis, om een Verbrandingsoven te bouwen. i tus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 307