v bW( BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen r van aat te- effing f voor gen liet uriers e wil- a: aatse- sup- b te van n de eds ge- ing vari of het uaers n voor- 89,= chrij- aster een terweg ox hem bespre- uteerde de een op* m een te stellen de betref- Besloten wordt aan den Baad voor fende verordening te wijzigen overeenkomstig de wenschen van den Minister doch vooraf zal het advies worden in gewonnen van het hoofd van den keuringsdienst. Aan den Raad zal het daartoe noodige voorstel woruen ot^tT. gedaan. riet 1e suppl.kohier schoolgeld wordt vastge- Jiftl./Lt. steld. Be invorderingstermijn wordt tus 19^6 bepaald op 1 Augus- H., Kennisgenomen, nen afschrift van het betreffende schrij- ven zal ter kennisneming worden gezonden aan de hoofdén van dienst. Voorts zal het schrijven overeenkomstig den wensch van den Minister ter kennis woruen gebracht van den raad. r V H4tc1 In verband met familieomstandigheden van huigen wordt (b besloten deze aangelegenheid aan te houden. ■u- Aan den directeur van gemeentewerken zal worden opge dragen te trachten een ruiling van grond ter plaatse te bewerkstelligen zulks ter verkrijging van een strook grond ter verbreeding van den weg en ter verbreeding van de aanwezige sloot. Omtrent deze aangelegenheid zal de directeur overleg hebben te plegen met den wet-f houder van gemeentewerken. Be Voorzitter blijft van meening dat voldaan moet wor den aan de voorwaarde tot het oprichten van een ver brandingsoven Be beide wethouders sluiten zich aan bij het standpunt,! vermeld in het rapport van den directeur van gemeente-j werken V x 6(V. v co r cUj-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 308