I num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud Directeur t ewerken Gemeen- Directeur Gemeen tewerker. Wed.H.van den Broek, Schoolstr 38, Soest. Houtvester bij het Btaatsboschbeheer R.Smidt te Amster dam A.Koogeveen. 6, Soest. Ringweg jdeelt mede dat aan h.van Klooster 13 'bladen van de gemeente Soest op schaal 1 a 2500 zijn afgegeven, waarvan de Kos ten gevoegelijk kunnen worden gesteld 0| iy".36,40. Bij dezen prijs is geen rekening gehouden met het door de gemeente uit- jgegeven bedrag ad ƒ.1900,= voor het vei vaardigen van de calquers door den tee kenaar bij het kadaster. zendt bestek en voorwaarden voor het 0| halen van asch en vuilnis, waarvan de aanbesteding kan plaats hebben op 19 jMei a.s. des v.m. 11 uur. ;De directeur heeft inmiddels medegedee] jdat het gewenscht is den datum te ver schuiven naar 2b Mei 19j>6. verzoekt ontheffing van de betaling var. 2,= per week als bijdrage in de ver- jpleegkosten van haar dochtertje Dirkje, jaangezien haar zoon Cornelis werkloos is en de bijdrage op diens inkomsten is gebaseerd jgeeft in overweging in de schaftkeeten leen eenvoudige verbandtrommel te doen jaanbrengen De uirecteur van Gemeentewerken deelt jraede, dat een verbandtrommel op werken van eenige beteekenis steeds aanwezig is vraagt een verlof A» aan voor de boven zaal, de voormalige sociëteitszaal (bi oscoopzaal) en den voormaligen banket bakkerswinkel van het perceel B.Grothe- suraat no3 verzoekt in principe toestemming tot den verbouw van zijn woning, volgens overgelegde teekening. (De directeur van gemeentewerken advi seert bij schrijven van 1 Mei 1938, no. |29/15, Hoogeveen mede te deelen, dat bi, indiening van een definitief plan de beslissing aaarop aangehouden zal moe ten worden aangehouden op grond van ar tikel 6, 4e lid der woningwet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 309